RODO

PROCEDURA REALIZACJI PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ w Szkole Podstawowej we Wrzawach

 

 • 1

Zasady ogólne

 • Niniejsza procedura została przygotowania w celu zapoznania osób, których dane dotyczą, ze szczegółowymi zasadami rozpatrywania ich praw, wskazanych w art. 15 – 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej – RODO.
 • Każda osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do wniesienia żądania do Szkoły Podstawowej we Wrzawach (zwanej dalej jako Administrator Danych Osobowych lub Administrator) o zrealizowanie praw, o których mowa w art. 15 – 21 RODO, tj.:
  1. prawo dostępu do danych,
  2. prawo do sprostowania danych,
  3. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 • Administrator rozpatruje żądania osób, których dane dotyczą, z należytą starannością, uwzględniając stosowane przepisy prawa oraz prawa i wolności innych osób, których dane mogą dotyczyć.
 • Osoby zainteresowane (osoby, których dane dotyczą) mogą zgłaszać wnioski o realizację przysługujących im praw drogą:
  1. tradycyjną – papierowe wnioski można składać w sekretariacie Szkoły lub przesłać na adres siedziby Szkoły, tj.: Szkoła Podstawowa we Wrzawach, Wrzawy 490, 39-432 Gorzyce;
  2. elektroniczną – na adres e-mailowy Szkoły: szkolapodstawowawrzawy@wp.pl lub adres e-mailowy Inspektora Ochrony Danych: iod.gorzyce@onet.pl.
 • Wniosek, o którym mowa w pkt.5, powinien zawierać przede wszystkim:
  1. imię i nazwisko wnioskodawcy,
  2. adres do korespondencji lub wskazanie innego kanału kontaktu zwrotnego,
  3. wskazanie z jakiego prawa i w jakim zakresie wnioskodawca chce skorzystać.
 • W przypadku braku możliwości identyfikacji wnioskodawcy lub zaistnienia wątpliwości co do jego tożsamości, w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, Administrator może zażądać dodatkowych informacji do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą.
 • Administrator odmawia podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą pragnącej wykonać przysługujące jej prawa na mocy art. 15-22 RODO gdy wykaże, iż nie jest w stanie zidentyfikować osoby, której dane dotyczą.
 • Administrator niezwłocznie, a w każdym razie w terminie miesiąca od daty wpłynięcia wniosku, informuje osobę której dane dotyczą o działaniach podjętych w związku z realizacją praw. W przypadku skomplikowanego charakteru żądania lub dużej liczby żądań termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące. Osoba, której dane dotyczą zostanie poinformowana o takim przedłużeniu, wraz z podaniem przyczyn opóźnienia, w terminie miesiąca od daty wpłynięcia wniosku.
 • Jeżeli Administrator nie podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, to niezwłocznie, a w każdym razie w terminie miesiąca od daty wpłynięcia wniosku, informuje ją o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych oraz ze środków ochrony prawnej przed sądem.
 • Realizacja praw osób, których dane dotyczą jest bezpłatna. Jednakże w przypadku, gdy żądania osoby, której dane dotyczą są nieuzasadnione lub nadmierne, Administrator może pobrać opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań lub odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
 • Osobami odpowiedzialnymi za dokonanie oceny konieczności i możliwości dokonania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz zaprzestania przetwarzania danych osobowych są Dyrektor Szkoły Podstawowej we Wrzawach oraz Inspektor Ochrony Danych.

 

 • 2

Prawo dostępu do danych przysługujące osobie, której dane dotyczą

 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać od Administratora informację, czy przetwarza on dane osobowe jej dotyczące, a w przypadku zaistnienia takiego przetwarzania osoba ta ma prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania informacji o:
  1. celach przetwarzania,
  2. kategoriach odnośnych danych osobowych,
  3. odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym zostaną lub zostały ujawnione dane osobowe,
  4. planowanym okresie przechowywania danych osobowych lub kryteriach ustalania tego okresu,
  5. prawie do sprostowania danych, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania oraz p prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  6. prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  7. źródle danych, jeśli dane pochodzą z innego źródła niż od osoby, której dane dotyczą,
  8. zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą,
  9. odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przekazaniem, jeśli dane są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię posiadanych danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za każdą kolejną kopię danych osobowych Administrator może pobrać opłatę w wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie wskaże inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.
 • Prawo do uzyskania kopii, o której mowa w pkt. 2, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób.

 

 • 3

Prawo do sprostowania danych

 • Osoba, której dane dotyczą może wnieść do Administratora żądanie dotyczące niezwłocznego sprostowania danych jej dotyczących, jeśli stwierdzi, że dane są nieprawidłowe.
 • Osoba, której dane dotyczą może także wnieść (np. w formie dodatkowego oświadczenia) żądanie uzupełnienia danych, jeśli uzna, że są niekompletne.
 • Administrator informuje o sprostowaniu każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

 

 • 4

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia do Administratora żądania usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeśli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
  4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlega Administrator,
  6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO (usługi oferowane dziecku).
 • Jeśli Administrator upublicznił dane osobowe osoby wnoszącej o usunięcie danych, ma on obowiązek – uwzględniając dostępną technologię oraz koszt realizacji – podjąć działania, w tym środki techniczne, by poinformować innych administratorów przetwarzających te dane osobowe o fakcie, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych lub ich replikacje.
 • Prawo do usunięcia danych, zgodnie z art. 17 ust 3 RODO, nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne:
  1. do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
  2. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
  3. z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) RODO i art. 9 ust. 3 RODO,
  4. do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że realizacja prawa do usunięcia danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania,
  5. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Administrator informuje o usunięciu danych każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

 

 • 5

Prawo do ograniczenia przetwarzania

 • Osoba, której dane dotyczą może wnieść do Administratora żądanie o ograniczenie przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w następujących przypadkach:
  1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
  3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 • Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone to dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania:

– wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą,

– w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

– w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,

– z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

 • Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania Administrator informuje o tym osobę, której dane dotyczą, która żądała ograniczenia.
 • Administrator informuje o ograniczeniu przetwarzania każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

 

 • 6

Prawo do przenoszenia danych

 • Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do wniesienia żądania przeniesienia danych jej dotyczących.
 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli:
  1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz
  2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 • Wykonując prawo do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 • Wykonanie prawa do przeniesienia danych nie wyklucza wniesienia żądania o usunięcie danych osobowych.
 • Prawo do przeniesienia danych nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 • Prawo do przenoszenia danych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób.

 

 • 7

Prawo do sprzeciwu

 • Osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, jeśli przetwarzanie jest oparte na art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (przetwarzanie w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej) lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora).
 • Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

 

 • 8

Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 26.06.2019 r.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZNIÓW, RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH UCZNIÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L.119 str. 1) –dalej RODO- informujemy, że:

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych uczniów, rodziców/opiekunów prawnych uczniów jest Szkoła Podstawowa we Wrzawach z siedzibą w: Wrzawy 490, 39-432 Gorzyce. Z Administratorem można skontaktować się poprzez nr tel. 15 836-36-28 lub adres e-mail: szkolapodstawowawrzawy@wp.pl.

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres email: iod.gorzyce@onet.pl. Z Inspektorem można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania danych osobowych

Celem przetwarzania danych osobowych przez Szkołę jest przede wszystkim realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz wypełnienie obowiązku dotyczącego prowadzenia dokumentacji procesu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.

Ponadto istotnym celem przetwarzania danych osobowych przez Szkołę jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom.

Dane osobowe są przetwarzane przez Szkołę także w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym.

Szkoła może przetwarzać dane także w celu promowania swojej działalności oraz osiągnięć i umiejętności uczniów, a także w celu udziału uczniów w konkursach, zawodach, turniejach organizowanych przez Szkołę.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

W ramach wykonywania ustawowych obowiązków Szkoła przetwarza dane osobowe uczniów, rodziców/prawnych opiekunów uczniów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c lub art. 9 ust. 2 lit g RODO czyli wypełnienia przez Szkołę obowiązku, w ściśle określonych celach oraz zakresie, na podstawie konkretnych przepisów prawa.

Przepisy te znajdują się przede wszystkim w: Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydanych na ich podstawie rozporządzeń, Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.

Szkoła przetwarza dane osobowe także na podstawie art. 6 ust. 1 lit d i e oraz art. 9 ust. 2 lit. c RODO.

W niektórych przypadkach podstawę przetwarzania danych osobowych uczniów, rodziców/opiekunów prawnych uczniów stanowić może zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust 2 lit a RODO. Zgoda taka może dotyczyć np. przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. MEN, OKE, Urząd Gminy) oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Szkoły, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

Przekazywanie danych do państw trzecich

Szkoła nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, a jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do momentu jej wycofania.

Prawa osób, których dane dotyczą

Posiadacie Państwo prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych,
 • sprostowania danych,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Ponadto jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody posiadacie Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Posiadacie Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Adres Urzędu Ochrony Danych: ul Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W celu realizacji powyższych praw w Szkole Podstawowej we Wrzawach opracowana została Procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą, którą znajdziecie Państwo na stronie internetowej Szkoły w zakładce RODO.

Podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Niepodanie danych skutkuje niemożnością realizowania zadań przez placówkę względem ucznia, rodzica/prawnego opiekuna;
 • dobrowolne, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Niepodanie danych skutkuje niemożnością zrealizowania celu, jednak nie wpływa na realizację zadań przez placówkę względem ucznia.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L.119 str. 1) –dalej RODO- informujemy, że:

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych uczniów, rodziców/opiekunów prawnych uczniów jest Szkoła Podstawowa we Wrzawach z siedzibą w: Wrzawy 490, 39-432 Gorzyce. Z Administratorem można skontaktować się poprzez nr tel. 15 836-36-28 lub adres e-mail: szkolapodstawowawrzawy@wp.pl.

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres email: iod.gorzyce@onet.pl. Z Inspektorem można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Celem przetwarzania danych osobowych przez Szkołę jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrona mienia na terenie placówki na podstawie art. 108a ust.1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59,949 1 2203 oraz z 2018 r. poz. 650) oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

Monitoring obejmuje: boisko szkolne, wejścia do budynku szkolnego, korytarze.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe w postaci wizerunku przechowywane są przez okres 30 dni od dnia zarejestrowania. Po tym czasie dane te są usuwane poprzez automatyczne nadpisanie przez system rejestrujący.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa  oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Szkoły, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) – w szczególnym przypadku: firma serwisująca urządzenia rejestrujące.

Prawa osób, których dane dotyczą

Posiadacie Państwo prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych,
 • sprostowania danych,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Posiadacie Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Adres Urzędu Ochrony Danych: ul Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Szkoła nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L.119 str. 1) –dalej RODO- informujemy:

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa we Wrzawach z siedzibą w: Wrzawy 490, 39-432 Gorzyce. Z Administratorem można skontaktować się poprzez nr tel. 15 836-36-28 lub adres e-mail: szkolapodstawowawrzawy@wp.pl.

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres email: iod.gorzyce@onet.pl. Z Inspektorem można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Szkołę zawarcia i realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Szkoły, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

Przekazywanie danych do państw trzecich

Szkoła nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą

Posiadacie Państwo prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych,
 • sprostowania danych,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Posiadacie Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Adres Urzędu Ochrony Danych: ul Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W celu realizacji powyższych praw w Szkole Podstawowej we Wrzawach opracowana została Procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą, którą znajdziecie Państwo na stronie internetowej Szkoły w zakładce RODO.

Podanie danych jest:

W przypadku umów podanie danych jest konieczne do zawarcia umowy.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

INSPEKTOR

Ilona Czerwonka- Nowak, e-mail: iod.gorzyce@onet.pl