Świetlica

ŚWIETLICA SZKOLNA

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej do pobrania tutaj

W Szkole Podstawowej we Wrzawach funkcjonuje również świetlica szkolna, w której opiekunami są: mgr Sylwia Piątek, mgr Katarzyna Sanecka oraz mgr Anna Sojka. Głównym celem świetlicy szkolnej jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki, odpowiednich warunków do odpoczynku i relaksu, działalności kreatywnej, twórczej, rozwijania zainteresowań oraz zaspokojenie potrzeb rozwoju dziecka.

Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych.
W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy świetlicy, zaś treści programowe podzielone są na cykle tematyczne. Wychowawca organizuje pracę grup, dostosowując tematykę zajęć do wieku uczniów, obchodzonych uroczystości i świąt, pór roku oraz do zainteresowań i potrzeb dzieci.

Dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych uczą się: planowania pracy, samodzielnego projektowania, podejmowania właściwych decyzji, występowania na forum, logicznego myślenia. Kształcą uwagę, pamięć, koncentrację, aktywność psychoruchową i sprawność manualną. W ciągu całego roku uczniowie otrzymują systematyczną pomoc w nauce i emocjonalne wsparcie w sytuacjach trudnych, problemowych. Każde dziecko jest objęte właściwą opieką i indywidualnym podejściem wychowawczym. Bogata oferta zajęć świetlicowych oprócz walorów wychowawczych i dydaktycznych ma wartości integracyjne, co przekłada się na klimat i przyjazną atmosferę.

Założenia organizacyjne

 1. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godzinach ustalanych na początku każdego roku szkolnego na podstawie obowiązującego harmonogramu zajęć uczniów klas I-III.
 2. Do świetlicy uczniowie przyjmowani są na podstawie karty zgłoszenia (kartę należy pobrać na początku każdego roku szkolnego u wychowawcy świetlicy).
 3. Świetlica zapewnia opiekę także uczniom niezapisanym, którzy potrzebują jej okazjonalnie np. dzieciom nieuczestniczącym w zajęciach lub w wycieczkach klasowych.
 4. Świetlica prowadzi dzienny rejestr frekwencji uczniów zgłaszających się do opieki.
 5. Za zaginione telefony, MP3 i inne urządzenia techniczne oraz zabawki przyniesione z domu świetlica nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy.
 7. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu świetlicy.

Prawa i obowiązki wychowanka świetlicy

Uczestnicy zajęć mają prawo do:

 1. Życzliwego i podmiotowego traktowania.
 2. Swobody kulturalnego wyrażania myśli.
 3. Uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach.
 4. Rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności.
 5. Rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień.
 6. Uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce.
 7. Korzystania z pomieszczeń świetlicowych, materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek i gier.

Wychowanek jest zobowiązany do:

 1. Kulturalnego zachowania się podczas zajęć świetlicowych.
 2. Przestrzegania „Świetlicowych zasad ” czyli Regulaminu świetlicy.
 3. Dbałości o porządek i wystrój świetlicy.
 4. Poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy.
 5. Pomagania słabszym.
 6. Wykonywania poleceń nauczyciela-wychowawcy i innych pracowników szkoły.
 7. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa swojego i innych uczestników świetlicy szkolnej.
 8. Informowania każdorazowo wychowawcy świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy.
 9. Meldowania wszelkiego typu wypadków oraz złego samopoczucia.

 

REGULAMIN ŚWIETLICY

 1. Świetlica szkolna pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach ustalanych na początku każdego roku szkolnego.
 2. Do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać uczniowie klas „0” – „III”, których rodzice są czynni zawodowo.
 3. W świetlicy obowiązuje regulamin świetlicy, z którym dziecko jest zapoznawane we wrześniu.
 4. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy. W razie nieodebrania ucznia ze świetlicy oraz braku kontaktu z jego rodzicami/ prawnymi opiekunami dziecko będzie przekazane pod opiekę odpowiednim organom.
 5. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić się u wychowawcy po wejściu do świetlicy.
 6. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.
 7. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/opiekunowie.
 8. W świetlicy przez cały rok szkolny obowiązuje zmiana obuwia.
 9. Dziecko przebywające w świetlicy każdorazowo zgłasza potrzebę wyjścia ze świetlicy
  u wychowawcy (np. do toalety, biblioteki, itp.)
 10. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty. Prosimy, aby dzieci nie przynosiły do szkoły wartościowych przedmiotów np. telefonów komórkowych, MP3, tabletów itd.
 11. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz niezwłocznej aktualizacji danych.
 12. Dzieci z klas „0”-„III” ze świetlicy odbierają rodzice/opiekunowie prawni lub osoby przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy.
 13. Uczniowie, którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, muszą jednak każdorazowo swoje wyjście zgłosić opiekunowi.
 14. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy rodzice muszą powiadomić wychowawcę świetlicy na piśmie z datą i podpisem.
 15. Nieprzestrzeganie Regulaminu świetlicy skutkować będzie skreśleniem ucznia z listy wychowanków świetlicy.
 16. Na początku każdego roku szkolnego dzieci zapoznawane są ze „Świetlicowymi zasadami”:

„ŚWIETLICOWE ZASADY”

REGULAMIN

 1. Słuchamy i wykonujemy polecenia nauczyciela oraz innych pracowników szkoły.
 2. Nie wychodzimy ze świetlicy bez zgody opiekuna.
 3. Nie używamy wulgarnych słów.
 4. Nie krytykujemy i nie obrażamy innych.
 5. Nie stosujemy przemocy wobec innych.
 6. Rozwiązujemy konflikty w sposób kulturalny oparty na zasadzie wzajemnych ustępstw.
 7. W sposób sympatyczny i życzliwy odnosimy się do kolegów i koleżanek.
 8. Pomagamy młodszym i słabszym.
 9. Nie przerywamy osobie mówiącej – słuchamy do końca wypowiedzi.
 10. W czasie przeznaczonym na naukę odrabiamy lekcje i zachowujemy ciszę.
 11. Aktywnie uczestniczymy w zajęciach świetlicowych.
 12. Szanujemy cudzą i swoją własność.
 13. Szanujemy mienie świetlicowe.
 14. Dbamy o wygląd i estetykę świetlicy.
 15. Telefonów komórkowych używamy tylko za pozwoleniem wychowawcy.
 16. Nie żujemy gum.
 17. Ponosimy konsekwencje za nieodpowiednie zachowanie.
 18. W świetlicy obowiązują nas buty zmienne.
 19. Okrycie wierzchnie zostawiamy w szatni.